1. Waarom verandert er niets? 

2. Acties 1. Waarom verandert er niets? 

Sinds de 'nieuwe' echtscheidingswetten van 1971 (Zie "De geestelijke kant") heeft het omgangs-òn-recht welig kunnen tieren. De stichting Dwaze Vaders heeft onder voorzitter en oprichter Tjerk Bakker vanaf 1989 tot en met 1995 elk jaar op "De Tweede Dinsdag van September" een petitie aangaande dit omgangs-òn-recht aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Justitie der Tweede Kamer Staten Generaal - Plein 2 te `s-Gravenhage; de laatste petitie in 1995 zelfs met 10.000 handtekeningen dewelke door Albert Streep waren opgehaald.

Waarom verandert er dan niets maar werd/wordt het steeds erger??? * 

Ons inziens geeft de Bijbel een duidelijk antwoord. In Prediker 3: 16 staat duidelijk te lezen in de vertaling van Het Boek: "Verder merkte ik dat overal op aarde de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn.". 

Wel, de Staatscourant nummer 245 van 18 december 1995 kopt op blz. 7: "Corruptie bij overheid omvangrijk en structureel probleem" ! Het spijtige is dat de meeste mensen niet meer weten wàt woorden betekenen...: Omvangrijk..../ Structureel....!!! 

Toegegeven; dit ging over de I.R.T.-affaire, doch u denkt toch niet dat dezelfde hoge justitieambtenaren in een andere zaak ineens wel eerlijk en gedegen waren / zijn?
Verontruste burgers Nico Burhoven-Jaspers en Henk Rem van de St. Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht hebben het Integriteit Rechterlijke Macht - rapport ( I.R.M. - rapport) aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paginagroot artikel in De Telegraaf van 12 juli 1997 verhaalt hierover. Het Katholiek Nieuwsblad van 25 mei, 31 aug en 19 okt 2001, augustus 2002 en januari 2003 geven evenals het TV2 vandaag verslag van 07 en 10 augustus 2002, een uitgebreid inhoudelijk verslag over het functioneren van de Rechterlijke Macht in Nederland. Ondanks een waarlijk overvloed aan getuigenissen verandert er niets.....

05 mei 2016 - in t.v.-programma "De wereld draait door..." (N.P.O.1) Adriaan van Dis over de corruptie der Staat der Nederlanden en het boek "Roofstaat" - Ewold Vanvugt (zie: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/356660 - op min. 31:10 wordt dit boek vermeldt doch de hele uitzending gaat over de corruptie...)

In de Bijbel vermelde Spreuken 29: 12 : 

"Een leider, die naar leugens luistert, heeft goddeloze dienaars." Hóe Goddeloos weten vele vaders te vertellen. De medewerkers van de zichzelf noemende Raad van de Kinder-'bescherming' zijn dienaren van Justitie; evenals de vele jeugd- en gezinsinstellingen. Een voorbeeld staat beschreven in de Twentse Courant van 16 nov 1994 onder de kop: "De Dwaze Vaders en de Raad voor de Kinder'beschadiging' ", waarin de zinsnede voorkomt: 

"In Groningen heeft enige tijd een scheidingsbemiddelingsbureau gefunctioneerd waarbij de partners één jaar de gelegenheid kregen zaken rond de echtscheiding te regelen. Dat bureau liep spaak, vooral omdat de Raad dertig procent van haar inkomsten dreigde mis te lopen"....... Afdoende bewijs.....? 

Een derde Bijbeltekst kan ons nog meer aan het denken zetten waarom er niets verandert / zal veranderen: Maleachi 4: 6.. Om dit te begrijpen zal u de woordstudie dienen door te nemen alsmede de bijbeltekst I Korinthe 15 : 46. Dit geestelijke òn natuurlijke ziet u nl. ook al in de woordstudie zelf naar voren komen bij de uitleg van de voetnoten van de twee bijbelvertalingen..... Het één vult het andere aan.....! 

Dit alles wetende, alsook dat de Bijbel waarheid is, kan er gesteld worden dat er niets zal veranderen in casus voordat de Heere Jezus Christus weer terugkomt. "Váder mist kind." - "En niemand DOET er wat aan....."! 

Betekent dat je ook je mond maar moet dichthouden..? Nee, overduidelijk: Nee! De Bijbel roept ook op in Spreuken 31: 8-9 "Open uw mond voor den stomme, voor de rechtszaak van allen die omkomen zouden. Open uw mond, oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en nooddruftige recht." En dat is zo hard nodig.....! Lees het navolgende maar eens...

* In 1996-1997 was er een ware mediahype o.a. aangaande de kindermoorden in Nederland. Vaders begonnen steeds meer in te zien dat zij na (v-)echtscheiding ("In Naam der Koningin") hun bloedeigen kinderen nauwelijks tot nooit meer mochten zien... Ook de kinderen mochten hun bloedeigen vader nooit meer zien... Omgangs-òn-recht..! De wetenschap dat jouw bloedeigen kinderen zodanig hieronder lijden heeft menig vader tot deze roekeloze daad gebracht. Daar het aantal kindermoorden, in samenhang met de uitgebreide psychologische discussie daaromheen (tot zelfs het Nederlands Instituut voor Psychologie werd ingeschakeld na een conflict met Prof. Wolthuis) zo'n invloed op de Nederlandse maatschappij zou hebben, stelde minister Winnie Sorgdrager van Justitie op 13 feb 1997 middels een verzoek aan de media een mediastop (censuur) in. Het is natuurlijk een utopie om aan te nemen dat deze kindermoorden ook daadwerkelijk gestopt waren en na een zekere tijd kwamen de familiedrama's in het nieuws; ditmaal vaker "zonder bekende redenen" Ook van het minder radicale "ontvoeren" (naar het buitenland) werd vaker melding gemaakt. Opvallend detail was de woordkeuze hierbij vaders "ontvoerden" altijd hun kinderen terwijl de moeders háár kinderen meenamen... De vaders werden immer als crimineel afgeschilderd terwijl de moeder altijd als zielig werd bestempeld...

Verschillende vaders voeren al jááárenlang actie om de wantoestanden (door de corrupte overheid gecreëerd, zie ook het bovenstaande in dit punt 2.) rondom het omgangs-òn-recht aan te kaarten doch:"niemand DOET er wat aan...". De schuld van Nederland groeit, dágelijks!!!

2. Acties:

Wij raken er steeds meer van overtuigd dat het geen zin heeft om water naar de zee te dragen. Justitie IS corrupt en wéét dit.....! Ze gaan maar dooooor.....; de zwartrokken en witjassen (moet u voor oppassen..!) verdienen goudgeld aan u en uw kinderen.....! 

Wij denken dat het minder zin heeft om bij gebouwen van Justitie etc. te gaan staan met teksten. Het Nederlandse volk moet het weten en er iets aan (willen gaan) doen.....! 

De door anderen "Fulltime activist" genoemde Albert Streep is veelvuldig actief met het bord "Váder mist kind." (geweest); en-public (zie medialijst)! Zo was hij nogal eens te vinden op de zogenoemde 'Zwarte Markt' in Beverwijk alwaar hij meer dan tienduizend handtekeningen ophaalde. Zijn kruistocht door geheel Nederland heeft hem een monopoliepositie opgeleverd, dewelke hij gaarne delen wil met andere (al-zijnde) 'dwaze vaders' . Continuïteit blijft door publicitaire acties behouden en is erg belangrijk. Niet alleen nationaal; nee, juist internationaal! Kijk maar eens hoe andere organisaties het aanpakken; neem bijv Amnesty International: niet in het desbetreffende land klagen maar over het land in andere landen klagen..... Eigenlijk is het net zoals een privé-zaak: een buitenstaander kan vaak meer doen dan de eigen vader.....! Zo waren er ongeveer vijf Nederlanders bij de "Eerste Internationale Manifestatie" te Parijs (Fr) op 15 nov 1997. Bekendheid geven en-public is zooooooo belangrijk.......! De "Tweede Internationale Manifestatie" werd onder auspiciën van de Stichting Wijze Vader gehouden te Amsterdam op 18 december 1999. Wanneer en of er vervolg op komt is nu nog onduidelijk. Wanneer dit als een soort rode draad door Europa kan gaan is dit toe te juichen. 

Begin 1998 is Albert Streep voor de eerste maal (drie maanden) naar het West-Afrikaanse Ghana geweest alwaar hij, in vervulling van de statuten der stichting Wijze Vader, het natuurlijke en het geestelijke omgangs-òn-recht (tijdens evangelisatiecampagnes & in alle soorten kerken) kon benadrukken. Ook in de daaropvolgende jaren was er ruimschoots de gelegenheid dit in Ghana te doen. Soms voor 'n tiental; soms voor duizenden mensen mocht hij vertellen hoezeer een Váder zijn kinderen mist.....! Behoeft dit navolging?